Kernenergie in Nordrhein-Westfalen

Kernenergie in Nordrhein-Westfalen, 1974. Aus: Umweltbericht Nordrhein-Westfalen, hg. von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1974, S. 82 (LAV NRW R, D III a 1601)